حداقل

ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تابعه

ارزیابی و ارتقای عملکرد شرکت‌های تابعه از وظایف اصلی و ذاتی هلدینگ‌ها به شمار می‌رود. در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به منظور اشاعه استراتژی‌ها و سیاست‌های خود در شرکت‌های تابعه، ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه، انگیزش مدیران شرکت‌ها برای تعالی عملکرد و معرفی شرکت‌های برتر در حوزه‌های مختلف، اقدام به ارزیابی و رتبه شرکت‌های تابعه خود به طور سالانه می‌نماید. این ارزیابی با استفاده از شاخص‌های دقیق و جامع در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود. در این فرآیند، شرکت‌ها عملکرد خود در دوره ارزیابی را با استفاده از پرسشنامه‌های خودارزیابی، اظهار می‌نمایند. سپس اطلاعات شرکت‌ها توسط گروه‌های ارزیاب بررسی شده و در صورت نیاز از شرکت بازدید شده و اطلاعات تفصیلی تهیه می‌گردد. در نهایت نیز در کمیته‌های رتبه‌بندی امتیاز هر شرکت مشخص شده و رتبه شرکت تعیین می‌گردد. به منظور تعالی عملکرد شرکت‌ها در پایان فرآیند رتبه‌بندی یک گزارش بازخورد شامل نقاط ضعف و راهکارهای بهبود به شرکت‌ها ارایه خواهد شد. انتظار می‌رود، شرکت‌ها در تدوین برنامه‌های خود به این گزارش‌ها توجه نموده و اقدامات اصلاحی لازم را طراحی و اجرا نمایند.

پرسشنامه خوداظهاری طرح رتبه بندی                                    راهنمای تکمیل پرسشنامه خوداظهاری

   لطفا پس از تکمیل فرم خوداظهاری فایل تکمیل شده را در سیستم مدیریت اسناد و در پوشه مربوط معاون برنامه ریزی  و توسعه پوشه طرح ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تابعه بارگزاری نمایید.  

 لینک سیستم مدیریت اسناد


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی