حداقل
سرمایه گذاری سیمان تامین

سرمایه گذاری سیمان تامین

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام) در تاريخ 1378/03/12 تحت شماره 151394 با نام اوليه شركت مديريت سرمايه گذاري صنايع سيمان تأمين (سهامی خاص) در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است ، به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1379/08/21 صاحبان سهام نام شركت به مديريت سرمايه گذاري برق و لوازم خانگي تأمين (سهامی خاص) به منظور سرمايه گذاري و راهبري واحدهاي صنعتي در بخش برق و لوازم خانگي تغيير يافت ، به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1382/06/25صاحبان سهام نام شركت به شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامی خاص) به منظور سرمايه گذاري و راهبري واحدهاي سيماني و صنايع وابسته به آن و واحدهاي معدني، تغيير يافته است ، به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1383/10/30صاحبان سهام شخصيت حقوقی شرکت از "سهامی خاص"به "سهامی عام" تغيير و همچنين موضوع فعاليت و اساسنامه شرکت نيز تغييريافته است ،به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ1384/01/15صاحبان سهام ، سال مالی شرکت از اول خرداد هر سال آغاز و در پايان ارديبهشت ماه سال بعد به پايان ميرسد .

موضوع فعاليت شركت :

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه شرکت مصوب 1383/10/30عبارتست از : مديريت ، نظارت و پشتيباني واحدها و شركتهاي صنايع مرتبط با صنايع ساختمانی و معدنی، خريد و فروش و پذيره نويسی سهام شرکتهای بورسی و غير بورسی، سرمايه گذاری در صنايع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور، ايجاد و تاسيس شرکتهای جديد بمنظور تحقق اهداف شرکت ، به تنهائی و يا با مشارکت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقی ،  سرمايه گذاری و مشارکت در شرکتها و موسسات توليدی ، تجاری ، بازرگانی ، خدماتی و نهادهای مالی داخلی، آماده سازی سهام شرکت و نيز شرکتهای سرمايه پذير جهت ورود به سازمان بورس اوراق بهادار، اخذ تسهيلات مالي از بانكها و مؤسسات اعتباري داخل و خارج از كشور، انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه داخلی، اخذ نمايندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعاليت شرکت، ايجاد و يا حذف نمايندگيها يا شعب در هر نقطه از ايران و يا خارج از ايران، انجام فعاليتهای بازرگانی و همچنين کليه امور و فعاليتهايی که بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي تحقق اهداف و موضوع فعاليت شرکت لازم و مفيد باشد .

محيط حقوقي شركت :

شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين كليه فعاليت هاي خود را با قوانين و مقررات موضوعه مملكتي و حقوقي و جزايي منطبق نموده و همواره قوانين ياد شده، خصوصاً قوانين مشروحه زير بر روابط و اعمال اداري و حقوقي شركت حاكم مي باشد :

Ø      قانون تجارت و لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت .

Ø      اساسنامه شركت و دستورالعمل هاي سازمان بورس .

Ø      قوانين پولي و بانكي و مقررات بازار سرمايه .

Ø      قانون مالياتهاي مستقيم .

Ø      قوانين كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي .

Ø      رعايت استانداردهاي حسابداري  .

ساختار سازماني شرکت :

در اجراي برنامه هاي راهبردي و استراتژي شستا و در دستور كار قرار گرفتن ادغام هلدينگ هاي مرتبط، با انتخاب هيئت مديره مشترك براي دو شركت سرمايه گذاري سيمان تأمين و سيمان فارس و خوزستان و انتقال دفتر مركزي هلدينگ سيمان به ساختمان فارس و خوزستان در ديماه 1388، از تاریخ 1389/01/01تعداد کارکنان شرکت به 5 نفر كاهش يافته است و برای راهبری شرکت از خدمات شرکت سیمان فارس و خوزستان استفاده میگردد .

آدرس - خيابان شهيد بهشتي - خيابان پاكستان - كوچه 24 - پلاك 4

تلفن : 88737301 - 021

آدرس سايت : www.fkcco.com

پست الكترونيك : info@fkcco.com

حداقل

فهرست شرکت های سرمایه پذیر


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی