حداقل

معاونین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

 

آقای اکبر آبکار                        معاون پشتیبانی و تامین منابع مالی

آقای عزیزالله عصاری              معاون امور هلدینگ ها

                                            معاون برنامه ریزی و توسعه

 

null null

کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی