حداقل

مدیران عامل شستا از بدو تاسیس تا کنون

آقای عرب زاده                                 فروردین 1368 تا اردیبهشت 1371

مرحوم آقای تربتی                            اردیبهشت 1371  تا  آبان  1376

آقای ناصری                                     آبان 1376 تا شهریور 1379

آقای هاشمیان                                  مهر 1379 تا دی 1380

آقای آذربادگان                                  دی 1380 تا آبان 1383

آقای جعفری برواتی                           آبان 1383  تا آذر 1384

آقای کبورانی                                    آذر 1384  تا اسفند 1385

آقای بیگی                                         اسفند 1385  تا مرداد 1386

آقای یزدان جو                                   مرداد 1386  تا شهریور 1391

آقای حیدری                                       آبان 1391 تا دی 1391

آقای نجات امینی                               دی 1391 تا اسفند 1391 ( سرپرست )

آقای یارمحمد                                     اسفند 1391 تا تیر 1392

آقای فیاض بخش                               مرداد 1392 تا تیر 1394

آقای سعیدی                                      تیر 1394 تا شهریور 1394

آقای آیت الهی                                    شهریور 1394 تا اردیبهشت 1395

آقای نوروز زاده                                   تیر 1395 تا مهر 1396

آقای مرتضی لطفی                             مهر 1396 تا آذر 1397

آقای محمد رضوانی فر                        آذر 1397 تا کنون


کلیه حقوق این سایت متعلق است به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی